Chính sách thanh toán

Phương thức thanh toán

Chúng tôi cung cấp 1 hình thức thanh toán duy nhất là Thanh toán khi nhận hàng COD.